logo

Froukje de Wilde
A.S. Talmalaan 19
9363 EP Marum (Gr)
tel: 0594 641235
froukjedewilde@hetnet.nl

PRIKBORD


Het prikbord is bedoeld voor allerlei informatie voor deelnemers en andere belangstellenden.

Over kosten en betalen

Betaling training
Betalingen kunnen worden gedaan op IBAN NL80 INGB 0002 6661 77 ten name van F.A. de Wilde te Marum. Graag met vermelding van je naam / de naam van degene waarvoor betaald wordt (bij betaling voor die ander) en de datum van de sessie of training.

Individuele therapiesessies
Vergoeding individuele sessies / consulten
Sommige ziektekosten verzekeraars vergoeden via de aanvullende ziektekostenverzekering (gedeeltelijk) de kosten van individuele sessies / consulten. Beroepsvereniging BeTTEL - Beroepsvereniging voor Therapeuten en Trainers Emotioneel Lichaamswerk - voldoet aan de kwaliteitseisen van Achmea en CZ en de daarbij aangesloten maatschappijen.
Als je aanvullend verzekerd bent, is het altijd handig navraag te doen bij je ziektekosten verzekeraar. Op de nota vermeld ik naast de praktijk- en therapeut gegevens in verband met de mogelijke vergoeding:
- naam
- adres, postcode & woonplaats
- geboortedatum

Betaling Individuele sessies / consulten
Graag betaling contant of binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer. Een factuur wordt verstrekt.

Trainingen
Voorziening minder/meer inkomen Basistraining Emotioneel Lichaamswerk
· Deelnemers met een gering inkomen onder of net boven het sociaal minimum mogen minder betalen volgens een daarvoor opgestelde richtlijn. Overleg is altijd mogelijk.

Maatwerkafspraken bijzondere situaties
· Maatwerkafspraak betaling bedrag in termijnen:
In uitzonderlijke situaties is betaling in termijnen mogelijk.
· Maatwerk “gesloten portemonnee”: Per training bied ik één deelnemer de mogelijkheid een ruilafspraak te maken. Weinig geld hoeft geen belemmering te zijn contact op te nemen.

Korting herhaalde deelname aan de training Emotioneel Lichaamswerk
Je kunt de training meerdere keren volgen.
· Als je nogmaals deelneemt betaal je €50,--(korting) minder.

Feedback

Laten weten hoe het is geweest
In de trainingen & ademdagen en individuele sessies is gelegenheid feedback te geven. Ook enige tijd later wordt feedback over hoe je het hebt ervaren, wat anders en/of voor jou beter had gekund op prijs gesteld. Feedback is welkom.


Woordenboek
methoden & technieken

Hieronder heb ik opgenomen een beknopte beschrijving van een aantal methoden & technieken waarvan ik gebruik maak:

SE SOMATIC EXPERIENCING
Somatic Experiencing (SE) is een psycho-somatische methode voor het helen van trauma. Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma in ons lichaam (soma). Sensaties zijn de taal van ons lichaam, het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking van trauma.
SE werkt met de zogenaamde ‘felt sense’, het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen. Voorbeelden van deze lichamelijke sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling. Met de juiste begeleiding naar het belichaamde gevoel kan het lichaam het zelfgenezende vermogen herstellen. SE helpt de cliënt zich bewust te worden van zijn hulpbronnen die het verwerkingsproces ondersteunen. Voorbeelden van interne hulpbronnen zijn: je gevoel voor humor, contact met de grond, gevoel van kracht, creativiteit, je intelligentie. Externe hulpbronnen kunnen iedere vorm van ondersteuning zijn, bijvoorbeeld door vrienden, familie, een fijne plek, positieve herinneringen. Deze geven in het lichaam een gevoel van vertrouwen en ontspanning. Dat doorbreekt de vicieuze cirkel van aanhoudende en zichzelf versterkende spanning. Door hele kleine stapjes te zetten, in en uit de spanning, heeft de cliënt steeds het gevoel het zelf ‘in de hand’ te hebben. De geblokkeerde overlevingsenergie wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen. Na deze ontlading ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stress symptomen.
In het boek 'De Stem van je Lichaam' gaat Peter Levine dieper in op de effecten van een trauma op het menselijk lichaam, het brein en de psyche. Hij toont aan dat een trauma geen ziekte of afwijking is, maar een opgelopen verwonding als gevolg van angst, hulpeloosheid en verlies.

Trauma's zitten in ons lichaam opgesloten. Door een trauma verliezen we de verbinding met onszelf, ons lichaam, onze familie, vrienden en onze omgeving. We vechten, vluchten of bevriezen. Het 'groot houden' of 'doorzetten', een gebeurtenis die te snel, te vaak of te onverwacht plaats vond, kan leiden tot posttraumatische stress symptomen. Voorbeelden hiervan zijn:
· angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid
· depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren
· dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens
· ontkenning; het trauma is niet gebeurd of is niet belangrijk
Trauma kan elk niveau van ons leven beïnvloeden of verstoren; lichamelijk op zielsniveau, psychisch en sociaal. De heling van trauma gebeurt door stap voor stap de bevroren overlevingsenergie, (die ooit was aangemaakt om te vechten, vluchten of bevriezen) te doen laten smelten, zonder terug te gaan naar het trauma, of het trauma te herbeleven.

Emoties te voelen in het lichaam


REBALANCING
Is een vorm van diepgaand lichaamswerk. Het werkt op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau door middel van het bewustworden en vrijmaken van energie, die in het lichaam wordt vastgehouden. Verschillende technieken van aanraking worden toegepast zoals Rolfing en Tragering. Het gaat uit van de theorie dat wat de geest raakt effect zal hebben op het lichaam en andersom. Onder begeleiding van de Indiase spirituele meester Osho werd Rebalancing in de jaren zeventig in het westen ontwikkeld en geïntegreerd. Het heeft tot
doel de mens, via het zelfgenezende vermogen weer in contact te brengen met zijn eigen kracht.

EMOTIONEEL LICHAAMSWERK
Is een samenvoeging van enkele lichaamsgerichte technieken die tot doel hebben de verhoogde spanning op diverse plaatsen in het lichaam (zogeheten blokkades) te verminderen. Dit leidt niet alleen tot ontspanning, maar laat je ook de in de spanning vastgezette gevoelens weer herontdekken. Deze oude gevoelens kunnen vervolgens worden geuit en verwerkt. Dit geeft èn het vermogen om te voelen terug, èn een gevoel van ruimte en opluchting. Je gaat je verdriet en boosheid voelen, net als je kracht, levenslust en liefde. Emotioneel Lichaamswerk is een zeer doelmatige werkwijze voor mensen die zich emotioneel verder willen ontwikkelen. Voor mensen die meer van hun leven willen maken en voor mensen die verlangen naar een verdieping in hun leven. Een verdieping die te maken heeft met spiritualiteit en bewustzijn. Het is een unieke methode die gebruik maakt van Bio-Energetica, Ademwerk, Reichiaans Lichaamswerk en Meditatie.

GESTALTTHERAPIE
Gestalttherapie is een effectieve vorm van therapie voor mensen die psychische problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Te denken valt aan: klachten van depressieve aard, burnout of identiteitsproblematiek. Gestalttherapie is ook ontwikkeld voor iedereen die in zichzelf geïnteresseerd is en meer van zijn of haar leven wil maken. Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving.
In Gestalttherapie worden oefensituaties uit en in het hier en nu gecreëerd om onaffe situaties en houdingen op te sporen, af te werken en los te laten. In dit proces zijn zowel angsten, dromen, irritaties, gevoelens van onvrijheid, lusteloosheid, verdriet, alsook ervaringen van voldoening, blijheid en kracht van groot belang. Hierdoor kun je je bewust worden van wat je werkelijk 'wilt', wat belangrijk voor je is en daardoor afstand doen van 'moeten'. Gestalttherapie leidt tot zelfondersteuning: keuzes kunnen maken in overeenstemming met je behoeften en je omgeving.
Gestalttherapie is een actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie. Gestaltdialogen, lichaamswerk & lichaamstaal en beeldend werk zoals visualisatieoefeningen zijn belangrijke werkvormen.

technieken & werkvormen
Hieronder heb ik opgenomen een beknopte beschrijving van een aantal technieken & werkvormen waarvan ik eveneens gebruik maak:

AARDEN (grounding)
Aardingsoefeningen zijn er op gericht om onder alle omstandigheden het contact met het hier en nu te behouden. Het (her)beleven van emoties wordt gemakkelijker / lichter als we ervaren dat de aarde onze veilige basis is ('grond onder de voeten voelen'), met andere woorden dat we altijd weer terug komen in het hier en nu.

BIO-ENERGETICA
Door middel van oefeningen - ademhaling, geluid en beweging - wordt contact gemaakt met spanning in het lichaam, waardoor deze ervaren kan worden en daardoor kan veranderen.

WERKEN MET CHAKRA'S
Door onze huid stromen energiebanen, ook wel meridianen genoemd. In deze banen zitten bepaalde punten waar de energie een ophoping bereikt. Deze energiepunten worden aangeduid met het Sanskriet woord chakra. Aan de voorzijde van het lichaam worden meestal zeven hoofdchakra's onderscheiden. Chakra's hebben invloed op ons psychisch en lichamelijk evenwicht. Vaak wordt de energie van bepaalde chakra's onderdrukt of geblokkeerd. Met gerichte oefeningen wordt gewerkt aan het herstel van evenwicht.

FELDENKRAIS
Is een methode die probeert het bewustzijn van de wijze waarop bewogen wordt te vergroten en zo effect te bewerkstelligen. Het is een methode om nieuwe bewegingspatronen aan te leren en een nieuw lichaamsbesef te krijgen.

FOCUSSEN
Focussen geeft toegang tot de wijsheid van je eigen lichaam. Bij het focussen geef je aandacht aan je lichaam dat nog vaag, maar wel voelbaar is en dat te maken heeft met een situatie in je leven. Als je bij dat 'iets' stilstaat op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich kenbaar te maken. Het is een proces dat je helpt erachter te komen wie je in wezen bent, wat je werkelijk voelt en wat je echt wilt.

INNERLIJK KINDWERK
De innerlijk kind benadering stelt je in staat toegang te krijgen tot diepe gevoelens die moeilijk aan de oppervlakte komen. Een belangrijk aspect van het Innerlijk Kindwerk is dat het je helpt los te komen uit de 'kindhypnose' -overtuigingen- waarin je leeft. Voorbeelden zijn: 'niet goed genoeg zijn', of 'als ik maar alles voor hem doe, dan is hij wel lief voor mij', of 'als ik maar niks voel, dan red ik het wel'. In de mate dat je je gewonde kind geneest en integreert, zal het ophouden je volwassen leven te verstoren. Het kind in je kun je meer en meer gaan ervaren als je meest trouwe bondgenoot.

MEDITATIE
Is het in evenwicht brengen van lichaam en geest, het tot rust brengen van je innerlijk door je gedachtenstroom te stoppen en je over te geven aan het beschouwen (contempleren) van jezelf en het onzichtbare. Je kunt op verschillende manieren mediteren, bijvoorbeeld door je te concentreren op de eigen ademhaling, de in- en uitwaartse stroom te volgen en tot innerlijke rust brengen.

MINDFULNESS
'Mindful' zijn betekent letterlijk: 'indachtig zijn'. Oftewel aandacht hebben voor de innerlijke wereld. Mindfulness is aandachtstraining waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van meditatie en hatha yoga om je aandacht bij je directe ervaring van je innerlijke wereld te brengen en je bewust te zijn van het moment ("hier en nu"). Na verloop van tijd treden dwingende gedachten over de toekomst en het verleden niet meer voortdurend op de voorgrond en beheersen ze je leven niet langer. Het ‘nu even niet’ gevoel is dan een keuze die je kunt maken. Dit creëert ruimte om te accepteren, te verwerken en los te laten. De keuzevrijheid geeft innerlijke rust. Het gaat over het waardevrij waarnemen van de eigen situatie, met name de eigen gedachtenstroom, de lichamelijke gewaarwordingen en de emoties, zonder dat er een oordeel uitgesproken wordt, er controle gewild wordt of dat iets moet veranderen. Het is zoals het is op dit moment, zonder dat het anders moet.
Dat waarnemen en daarin ontspannen dat is de oefening, de aandachtstraining.

Jon Kabat-Zinn, een Amerikaans moleculair bioloog en oprichter en voormalig directeur van de Stress Reduction Clinic van het gezondheidscentrum van de universiteit van Massachusetts, waaraan hij als hoogleraar was verbonden. ontwikkelde de aandachtstraining (Mindfulness), een techniek om mensen te leren omgaan met stress, angst, pijn en ziekte. Hij werkte aanvankelijk met uitbehandelde patiënten met chronische pijn en/of stressklachten, om hen met hun pijn, zorgen en verdriet daarover te leren omgaan. Hij noemde zijn programma Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). In tal van gezondheidsinstellingen wereldwijd wordt MBSR toegepast. Jon Kabat-Zinn en zijn collega's hebben onderzoek gedaan naar de effecten van deze vorm van aandachtstraining op de hersenen en op de verwerking van emoties (in het bijzonder onder stress) en op het immuunsysteem.

NEO-REICHIAANS ADEMWERK
In het Neo-Reichiaans Ademwerk wordt systematisch door middel van verschillende aanrakingen aan de adembeweging gewerkt. De blokkades worden zo verzacht en afgebroken, waardoor het natuurlijke en spontane adempatroon zich weer kan herstellen. Verdrongen gevoelens en lichamelijke spanning komen daarbij tot ontlading.

REBIRTHING
De lichamelijke en geestelijke effecten van rebirthing komen neer op het afmaken en herbeleven van niet verwerkte ervaringen, die onder de bewustzijnsdrempel een eigen leven leiden. En zo een storende en beperkende invloed hebben op het bewustzijn en daarmee het dagelijks leven. De verbonden ademhaling bewerkstelligt een dieper, intenser en vervullender ervaren van het hier en nu. En geeft een diepe ervaring van de eenheid tussen lichaam en geest. Rebirthing heeft een evenwicht herstellend effect op geestelijk en lichamelijk welzijn.

ROLFING
Rolfing is een vorm van structureel lichaamswerk ontwikkeld door Dr. Ida Rolf (1896-1979). Zij onderzocht hoe de samenhang is tussen structuur en functie van het menselijk lichaam. In het Rolfen worden handgrepen op het lichaam toegepast om de belangrijkste delen, zoals hoofd, schouders, borst, bekken en benen te harmoniseren. Dit wordt bereikt door flinke druk uit te oefenen op spieren en bindweefsels. Rolfing wordt ook wel diepe weefselmassage of structurele integratie genoemd.

TRAGER
Je lichaam wordt ondersteund en zacht bewogen in zijn natuurlijke ritme. Dr. Trager ontwikkelde deze eenvoudige, moeiteloze bewegingen om een speels onderzoek aan te moedigen van "wat vrijer kan zijn, en nog vrijer dan dat" voor je lichaam. Trager leert je weer plezierig, zacht en effectief te bewegen en lichaam en geest te integreren. Dit helpt om diepgewortelde fysieke en mentale patronen los te laten. Trager bevordert diepe ontspanning, meer lichamelijke bewegingsmogelijkheden en mentale helderheid.Hartchakra